Support the Nadur farmers

Post your ideas, point of views, comments, etc about any aspect of the Maltese environment

Moderators: MWP admin, Pierre

Post Reply
Victor Galea
Posts: 4
Joined: Sun Jan 07, 2007 5:28 pm
Location: Gozo
Contact:

Support the Nadur farmers

Post by Victor Galea » Sun Jan 07, 2007 9:43 pm

The cooperative of Nadur farmers justly oppose the indecent proposal of massive cemetery - Alternattiva Demokratika.
By:Alternattiva Demokratika On:Sun 18/06/2006 12:00 (741)

--------------------------------------------------------------------------------


Speaking at a Press Conference held on site in Nadur, Gozo, Alternattiva Demokratika - The Green Party Chairperson Dr Harry Vassallo said that the proposal to construct a massive new cemetery at Nadur was ill-conceived, unplanned and unjustified. "Throughout the present planning process regarding this project no party has in any way shown or required anyone to show that a cemetery of the proposed dimensions is required. It has been taken for granted that a new cemetery is required and that an extension of the existing cemetery is not possible." Dr Vassallo said.

"Every development in every site should first justify it existence addressing first the zero option. It appears that instead of extending the existing cemetery the applicants have preferred to apply for and construct two large stores. It is this fact which then directed the present applicants to seek to commit a new greenfield site to development." Dr Vassallo said.

"The issue of an outline permit without any study being made to examine the claim that a new and very large cemetery is required in Nadur is itself an anomaly." Dr Vassallo said. "However the issue of an outline permit does not of itself guarantee that a full development permit will be issued." Dr Vassallo added.

"At no time have the developers been required to present a project description statement nor have they been required to prepare an environment impact assessment as required by law." Dr Vassallo said "No public agency can choose to cherrypick which part of which law it will apply to which case before it. Legal requirements must be observed and failure to do so invalidates the whole proceeding as well as any permit that may eventually be issued" Dr Vassallo added. "It is not enough that a MEPA board has required the developers to carry out some studies and after it had issued an outline permit. Once the law requires the carrying out of an EIA for such a development, this cannot be evaded with such nonchalance." Dr Vassallo said.

"The cooperative of farmers who are the site neighbours of the proposed cemetery are justifiably concerned that a cemetery proposed to hold the extraordinary amount of 2000 decomposing bodies at any one time creates a contamination threat to perennial springs in the area." Dr Vassallo said. "The fact that their objections have been overruled and that they have not been given an opportunity for a fair hearing as required by the Development Planning Act is yet another cause for the invalidation of any permit eventually issued." Dr Vassallo said.

He added that the persistence of the developers to eradicate all trees in this highly scenic area, to construct an outsize church and to make the whole project visible for many miles is evidence of an environmental insensitivity which should be institutionally addressed by the Church in Gozo. "The setting up of a Church Environment Commission for Gozo enjoying expert advice such as the one set up in the Maltese diocese would be a very welcome development avoiding any embarrassing contrast as is presently the case". Dr Vassallo said.

"A country that looks to the Church for guidance and example has every right to expect that development proposals emanating from its representatives should be carefully planned and exposed to the closest scrutiny adhering to every requirement of law." Dr Vassallo said. "Although the sale of over 700 graves to private owners is likely to raise a very large sum of money, this cannot be assumed to be a serious obstacle to the withdrawal of the current proposal in order to carry out a profound reconsideration of all aspects and all possible impacts." Dr Vassallo said.

"A voluntary withdrawal of the current proposal is still possible and this would avoid the issue of warrants of prohibitory injunction by the objectors who not only have clear interests which they have every right to defend but also the many flaws of the present proceedings which they can use to invalidate completely any permit which may be issued". Dr Vassallo said.

"It is possible to find a solution to serve the needs of all Nadur residents without destroying any natural heritage asset. It is also prudent and proper that an important part of the village infrastructure such as the cemetery should not be the cause of bitter controversy but should be the product of genuine cooperation and consensus." Dr Vassallo said.

{ view photos of this event from the photos section on www.adgozo.com}

_________________________________________________

KONFERENZA STAMPA

Il-Koperattiva tal-Bdiewa Nadurin bir-ragun kontra l-proposta ta' cimiterju enormi - Alternattiva Demokratika

F'konferenza stampa fin-Nadur, Dr Harry Vassallo Chairperson ta' Alternattiva Demokratika qal li l—proposta biex jinbena cimiterju kbir hafna fin-Nadur kienet imfassla hazin, minghajr ippjanar kif jixraq u mhux gustifikata.

"Fil-process ta' l-ippjanar kollu, l-ebda parti ma uriet jew tablet lil xi parti ohra biex turi ghaliex hemm bzonn ta' cimiterju daqshekk kbir. Jidher li ittiehed bhala fatt bla diskussjoni li hemm bzonn ta' cimiterju gdid u li estensjoni ta' dak li hemm bhalissa mhix possibbli." Qal Dr Vassallo

"Kull zvilupp f'kull post ghandu l-ewwelnett jiffaccja t-test ta' l-opzjoni xejn, li ma jinbena xejn. Jidher li minflok li jestendu c-cimiterju ezistenti l-applikanti ppreferew li japplikaw ghall-permessi u jibnu mhazen fejn seta' jitkabbar ic-cimiterju l-antik. Kien minhabba f'dan li l-applikanti ghazlu li jibnu f'post minghajr zvilupp iehor".qal Dr Vassallo.

"Il-hrug ta' permess outline qabel ma kien sar xi studju dwar il-htiega ta' cimiterju kbir u gdid fin-Nadur hu anomalija." qal Dr Vassallo. "Madankollu il-hrug ta' permess bhal dan ma jfissirx li ghandu jinhareg permess ta' zvilupp shih." zied ighid Dr Vassallo

"L-izviluppaturi fl-ebda hin ma ntalbu li jipprezentaw project description statement kif titlob il-ligi u lanqas ma ntalbu li jaghmlu environment impact assessment kif mehtieg." qal Dr Vassallo. Zied ighid li l-ebda agenzija tal-gvern m'ghandha l-jedd li taghzel hi liema partijiet mill-ligi tapplika ghal dan jew dak l-izvilupp.

"Ir-rekwiziti tal-ligi ghandhom jigu osservati minn kulhadd, ikun min ikun. Jekk dan ma jsehhx il-process kollu jkun null u bla effett u kull permess li jinhareg bih ukoll ikun minghajr sahha skond il-ligi." qal Dr Vassallo. "Mhux bizzejjed li bord tal-MEPA talab lill-izviluppaturi jaghmlu xi studji wara li kien inhareg il-permess outline. Jekk il-ligi titlob li jsir EIA dan ma jistax ma jsirx bhallikieku ma kien xejn." qal Dr Vassallo.

"Il-kooperattiva tal-bdiewa li huma l-girien tac-cimiterju propost huma mhassba bir-ragun li cimiterju mahsub li jaqghodu fih 2000 tebut f'daqqa jista' jikkontamina l-ghejun ta' l-ilma gieri fl-inhawi" qal Dr Vassallo. Il-fatt li l-oggezzjonijiet taghhom ma nghatawx smigh xieraq kif jitlob l-Att dwar l-Ippjanar ta' l-Izvilupp u l-fatt li r-rakkomandazzjonijiet ghar-rifjut ta' l-applikazzjoni mid-direttorat tal-MEPA stess ma nghatawx il-piz dovut huma ragunijiet ohra ghaliex jista' jixxejjen kull permess li jista' jinhareg f'dan il-kaz." qal Dr Vassallo.

Zied ighid li l-persistenza ta' l-izviluppaturi li jeqirdu s-sigar kollha f'dan il-post ta' valur pajjgistiku kbir, li jibnu knisja mdaqqsa u li jwettqu progett li jkun jidher minn hafna kilometri 'l boghod, jixhdu nuqqas ta' sensittivita' ambjentali li ghandha titqies istituzzjonalment mill-Knisja f'Ghawdex. "It-twaqqif ta' Kummissjoni Ambjentali tal-Knisja mid-djocesi Ghawdxija li tkun tgawdi mill-pariri ta' esperti bhal dik ta' Malta jista' jevita sitwazzjonijiet difficli bhal din." qal Dr Vassallo.

"Pajjiz li jistenna tmexxija u ezempju mill-Knisja, bi dritt jistenna li l-proposti ghall-izvilupp li jsiru mir-rapprezentanti taghha jkunu ppjanati bir-reqqa, miftuha ghal skrutinju mill-qrib u li jzommu strettament mal-ligi" qal Dr Vassallo. "Ghalkemm il-bejgh ta' izjed minn 700 qabar aktarx li jwassal ghall-gbir ta' somma flus kbira, wiehed m'ghandux jistenna li dan wahdu jkun ostakolu serju ghall-irtirar tal-proposta li hemm bhalissa biex issir rikonsiderazzjoni profonda minn kull aspett u ta' l-impatti kollha" qal Dr Vassallo.

"Ghadu possibbli li tigi rtirata din il-proposta u b'hekk jigi evitat il-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni kontra entita ekklezjastika minn dawk li qeghdin joggezzjonaw u li ghandhom mhux biss interess car li jharsu l-ghajxien taghhom izda wkoll il-qawwa tal-hafna difetti procedurali biex jinvalidaw kull permess li jista' jinhareg mill-proceduri ta' l-ippjanar li hemm bhalissa". qal Dr Vassallo.

"Ghandu jkun possibbli li tinstab soluzzjoni ghal din il-kwistjoni li taqdi l-htigiet tan-Nadurin minghajr ma tinqered ebda parti mill-wirt naturali ta' dan ir-rahal. Jixraq ukoll li c-cimiterju tar-rahal ma jkunx kawza ta' imrar u kontroversja izda l-prodott ta' kooperazzjoni genwina u tat-tfixxija tal-kunsens b'rieda tajba" qal Dr Vassallo.


{Ara r-ritratti u video clips ta' dan l-avveniment fuq www.adgozo.com}
Attachments
100_1056.jpg
Nadur Farmers point to where the church want to build a new mega cemetary on the way to Ramla l-Hamra. They own 5,000 citrus trees!
(509.14 KiB) Downloaded 1165 times
Feel free to get in touch in order to address environmental issues and other issues related to peace, justice, basic human equality, and self-determination, to promote an ecologically sustainable society
Please visit www.adgozo.com

Post Reply